مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان 09627
جایگاههای عرضه CNG


بـا در نظـر گرفتـن تـوازن توليـد خـودرو گازسـوز بـا تعـداد جايـگاه بـا تجهيـز و راه انـدازي جايـگاهاي CNG در سراسـر كشـور و پوشـش سـهم مصـوب CNG در سـبد سـوخت حمـل و نقـل كشـور ركـورد بيشـترين مصـرف CNG در جهـان بـا فـروش روزانـه حـدود 20 ميليـون متـر مكعـب گاز طبيعـي فشـرده شـده بـراي شـركت ملـي پخـش فـرآورده هـای نفتـی ایـران بـه ثبـت برسـاند
ایـن شركت بـه عنـوان راهبـر و متولـي طـرح توسـعه و احـداث جايـگاه هـاي CNG در كنـار دسـتاوردهاي حاصـل از اجـراي بيـش از يـك دهـه حضـور در طـرح اسـتفاده فراگيـر از CNG بـه عنـوان سـوخت پـاك، تلـاش دارد بـا ايجـاد فرصـت هـاي مناسـب جهـت حضـور بخـش خصوصـي در عرصـه صنعـت CNG بـا ايجـاد مديريـت يكپارچـه » برنـد سـازي در طـرح توسـعه و بهـره بـرداري از جايـگاه هـا« باشـتاب بيـش از پيـش بـه سـوي توسـعه هدفمنـد بازارهـاي عرضـه و تقاضـا پيـش رفتـه و در ايـن راسـتا عـاوه بـر حفـظ و ارتقـاي اقدامـات انجـام شـده در ايـن حـوزه حمايـت از توليـد قطعـات يدكـي سـاخت داخـل تجهيـزات CNG توسـط بخـش خصوصـي توانمنـد را در دسـتور كار قـرار دهـد.

نمایشگر ویدیو