مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان 09627
خدمات به کارکنان


bunny-sample

آموزش منابع انساني

bunny-sample

صورتحساب حقوق بازنشستگان

bunny-sample

صورتحساب حقوق شاغلين

bunny-sample

خلاصه پرونده پرسنلي

bunny-sample

فرم اخذ موافقت هاي لازم جهت شروع ادامه تحصيل كاركنان

bunny-sample

بهداشت و درمان صنعت نفت

bunny-sample

امور ايثارگران و جانبازان

bunny-sample

امور ورزش

bunny-sample

فرم تعديل مدرك