مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان 09627
سامانه باک

به منظور ايجاد سهولت دسترسي مردم به اطلاعات جايگاههاي عرضه سوخت از جمله نزديكترين پمپ بنزين ، امكان جستجو و نمايش اطلاعات براساس نوع محصول، اعم از بنزين، نفت گاز، LPGو CNG ،نمايش اطلاعات جايگاه شامل، منطقه، ناحيه، آدرس، تلفن، نوع سوخت و امكانات ،ايجاد نقشه هوشمند ترافيكي و… روابط عمومي اقدام به ارائه اپليكيشن باك نموده است.