مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان 09627
سامانه نرم افزاری فروش مرزی

سامانه نرم افزاري فروش مرزي با هدف يكپارچه سازي سيستم هاي پراكنده موجود و وحدت رويه در خصوص ثبت اطلاعات سوخت داخل باك خودروهاي سبك و سنگين خروجي از مرزهاي زميني كشور از يكسو و از سوي ديگر تهديد سوء استفاده احتمالي عوامل انساني طراحي و پياده سازي گرديده است. اين سامانه با بهره مندي از بروزترين تمهيدات امنيتي و كاراترين راه حل هاي طراحي در سطح برنامه كاربردي و پايگاه داده اي بهمراه پيش بيني اقتصادي ترين راه حل هاي ارتباطي و همچنين ارائه گزارشات جامع و متنوع بصورت آنلاين، دركليه نقاط مرزي كشور دردست بهره برداري مي باشد