مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان 09627
سامانه هوشمند سوخت


سامانه ی عرضه ی سوخت توسط کارت هوشمند، به مجموعه ی سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های ارتباطی اطالق می شود که کلیه ی عملیات عرضه ی سوخت را با استفاده از کارت های هوشمند، مکانیزه می نماید. سامانه ی مذکور بستر مناسبی برای اجرای فعالیت های متعدد از جمله امکان دسترسی دقیق به آمار و ارقام سوخت مصرفی کلیه ی وسایل نقلیه در سراسر کشور جهت بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی و همچنین پرداخت وجه سوخت به صورت الکترونیکی را میسر می سازد.

ازسرويس هاي اصلي سامانه براساس نياز شركت در قالب خدمات پيشرفته سهميه بندي، مديريت فروش جايگاه، پرداخت الكترونيك، مديريت از راه دور مجاري عرضه، مديريت توزيع و مصرف، مديريت كارت و پشتيباني جايگاه ها و مديريت امور مشتريان مورد تعريف قرار گرفته است.

در اين سامانه بيش از 1500 دفتر خدمات پشتيباني كارت هوشمند سوخت وظيفه خدمت رساني به مشتركين را برعهده دارند.

نمایشگر ویدیو
نمایشگر ویدیو