مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان 09627
اطلاع رساني پروژه هاي دانشجويي و پژوهشي و انتشار نتايج پروژه هاي دانشجويي


انتشار عناوين پيشنهادي پروژه هاي دانشجويي و پژوهشي با هدف انجام فعاليت هاي پژوهشي و استفاده از توان علمي مراكز دانشگاهي و پژوهشي و نيل به اهداف شركت در راستاي توسعه فعاليت هاي تامين وانتقال نگهداشت و توزيع فرآورده هاي نفتي مي باشد .

پیوست:

فرآیند انجام کار: